Bestuursvergadering 16 maart

Bestuursvergadering Sinderens Belang 16 maart 2015

Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Gerrie Vink, Meindert Veldhorst, Dianne Vriezen

1. Notulen vorige keer

Deze zijn akkoord. Actie- en besluitenlijst ook akkoord.

Benoeming bestuurslid Sinderens Belang. Procedure van benoeming vastleggen voor een volgende keer. Nu kandidaat Henk Aalbers.

Werkgroep verkeer heeft donderdag a.s. bespreking met Gerrit en Eelco over aanvulling leden.

2. Ingekomen stukken

Geen bijzonderheden

3. Financiën

Kascontrole is gedaan en akkoord.

4. Verkeer

Inrichting kom. Voor 1 april wil Gert jan ons nog spreken over inrichting van de kom. De gemeente heeft aangegeven nu niet genoeg middelen te hebben voor uitvoering. Bijeenkomst voor 1april gaat niet lukken.

Eelco mailt Gert Jan met de vraag wat hij mee wil delen en vragen wat wij de leden op 1 april kunnen zeggen.

5. ALV

Aan de orde moeten ook nog komen:

Speeltoestellen

Borden Ziegenbeek

Consumpties vrij

6. Peuterspeelzaal

Jut en co is in overleg met de ouders die het betreft. Ze proberen iom de gemeente iets nieuws op te zetten.

7. Speeltoestellen

Gemeente heeft gezegd dat er wat terug worden geplaatst. In overleg met school en Sinderens Belang.

8. Ledenmutaties

9. Rondvraag

10. Sluiting

Gerrit sluit de vergadering.