Kerkenpaden in Sinderen

 

In de omgeving van Sinderen waren vroeger vele onverharde paden die de functie hadden van kerken- en landbouwpaden.

logo

Net zoals in andere Achterhoekse dorpen zijn vele hiervan verdwenen en ontbreken daarmee autovrije fiets- en wandelverbindingen.

In 2004 is door Sinderens Belang het plan opgevat om zelf de mogelijkheden tot het herstel van paden nader te verkennen. Hierbij ging het zowel om het herstel van deze oude kerkenpaden in de omgeving van Sinderen, als ook om het aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden. Dit enerzijds voor de bevolking van Sinderen en omgeving, maar anderzijds ook voor recreanten en toeristen in de gemeente.

In oktober 2004 is een werkgroep aan de slag gegaan met een verkenning. Deze verkenning heeft zodanig bemoedigende resultaten opgeleverd dat de werkgroep heeft besloten om een zelfstandige stichting op te richten: Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen en Omgeving.

Statutair is deze stichting opgericht per 1 september 2005.

De stichting stelt zich verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de paden. Het streven is om de aanleg deels en het beheer volledig met vrijwilligers uit te voeren.

En we streven ernaar de paden zoveel mogelijk te laten aansluiten bij bestaande fiets- en wandelverbindingen.

Rondom deze paden worden ook een gedeelte natuur en landschap aangelegd. Hier wordt invulling aan gegeven samen met de gemeentelijke- en provinciale landschapscoördinator.

In 2007 zijn de eerste 3 tal tracés met behulp van enthousiaste vrijwilligers aangelegd.
Er zijn op dit moment in totaal 6 nieuwe paden aangelegd met een totale lengte van 7,5 km. Daarnaast zijn ook enkele al bestaande paden hersteld.

Daarnaast hebben we ideeën over meerdere tracés en hopelijk kunnen die in de toekomst ook uitgevoerd gaan worden.

Heeft u ideeën/suggesties of wenst u nadere informatie over onze stichting neem dan contact met ons op via:

Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen en Omstreken.
p/a dhr G Boesveld secr
Kasselderstraat 4a
7065 BW Sinderen
kerkenpadensinderen@gmail.com