Ledenvergadering 02-04-2014

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de

 

Algemene Ledenvergadering, op woensdag 02 april 2014 om 20.00 uur in de kleine zaal van het Buurtschapshuis.

 

Agenda:

 

1

Opening door de voorzitter

2

Mededelingen

3

Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2013 (zie de bijlage)

4

Jaarverslag 2013 (zie de bijlage)

5

Financieel verslag 2013 door de penningmeester

6

Verslag kascommissieleden: Loes Daniëls en Alie Groot-Nibbelink

7

Benoeming nieuw lid kascommissie i.p.v. Loes Daniëls

8

Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:

 

Ineke Bruil

Eelco Baten

 

“Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur gesteld, doch is niet bindend.

Kandidaatstelling door leden is mogelijk door het schriftelijk indienen van namen van kandidaten vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering”.

8

Activiteiten 2014

9

Rondvraag

10

Sluiting van de vergadering

 

 

PAUZE

 

 

Modern Noaberschap en Dichter des Achterhoeks.

Helma Teunter zal vertellen over de invulling van het moderne noaberschap op de oude leest van vroegere achterhoekse gebruiken.

De Dichter des Achterhoeks Henk Buenk zal ons als woordkunstenaar verrassen.

 

 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 2 april a.s.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur


 

 

 

Notulen van de jaarvergadering op woensdag 27-3-2013.

 

 

Opening door de voorzitter

Voorzitter Gerrit Huinink opent de vergadering en heet iedereen welkom en hij wil graag de vergadering in het Achterhoeks dialect vervolgen en vraagt of iemand daar een probleem mee heeft. Dit blijkt niet het geval en aldus gebeurt.

De meeste stoelen in de kleine zaal van het Buurtschapshuis zijn bezet.

 

Mededelingen

Er zijn afmeldingen binnengekomen van Herbert Verbeek en Loes Daniëls.

De voorzitter deelt mee dat vanavond na het eerste deel van de jaarvergadering, de burgemeester met een delegatie op dorpsvisite komt. De delegatie bestaat, naast burgemeester Hans Alberse, uit wethouder John Haverdil en raadslid Gerrit Vossers. De koffie voor de vergadering en één consumptie na afsluiting van de dorpsvisite van de burgemeester zijn voor rekening van Sinderens Belang. De koffie met gebak in de pauze zijn een traktatie van de gemeente.

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 april 2012 (zie de bijlage)

De notulen van de ledenvergadering van 2012 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag over het jaar 2012 is bij de uitnodiging gevoegd. Er zijn geen vragen over of opmerkingen op het jaarverslag. De voorzitter en secretaris ondertekenen het jaarverslag 2012 voor akkoord.

 

Financieel verslag 2012 door de penningmeester

Penningmeester Gerrie Vink geeft een toelichting op het verslag. Bijzondere posten voor 2012 zijn ontvangsten en uitgaven voor de zonnepanelen en ontvangsten van de werkgroep ‘Huis Sinderen’. De ontvangsten voor de zonnepanelen zijn € 10.000,00 van de Rabobank en € 2786,00 van de Stichting Beheer Buurtschapshuis Sinderen. Het totale bedrag van € 12.786,00 is onder uitgaven terug te vinden bij Tenten Solar.

De ontvangsten van de werkgroep ‘Huis Sinderen’ van € 407,00 worden gereserveerd. Dit bedrag zal te zijner tijd als bijdrage aan het te verschijnen boek worden gedaan.

 

Verslag kascommissieleden

Madelon Ankersmit meldt namens de kascommissie dat het financieel verslag is goedgekeurd en ondertekend. Na een avond tellen bij de penningmeester, konden alle vragen beantwoord worden. De voorzitter bedankt Madelon na twee jaar in de kascommissie te hebben gezeten.

 

Benoeming nieuw lid kascommissie

Alie Groot-Nibbelink wil samen met Loes Daniëls de boeken volgend jaar controleren.

 

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Han Wisman

Gerrit Huinink bedankt Han voor zijn inzet als secretaris in het bestuur van Sinderens Belang. Gerrit vertelt dat Han heeft dit altijd met veel plezier en toewijding gedaan, hoewel dit soms wel erg druk werd. Zo is Han zelfs een keer vanuit zijn werk in Groningen op en neer gereden om bij een vergadering te kunnen zijn. Als aandenken overhandigt Gerrit een mooie foto van de Kapel.

Het bestuur stelt als kandidaat voor: Henk Tolkamp, Swanenkamp 1, 7065 BN, Sinderen.

Aangezien geen tegenkandidaten zijn gesteld wordt Henk onder applaus aangesteld als nieuw bestuurslid.

 

Activiteiten 2013

Het bestuur zal zich in 2013 bezig houden met het verder uitwerken van de volgende thema’s uit het dorpsplan: Verkeer, Groen en bermen, Driehoek School-sportveld-Buurtschapshuis, woningbouw op plan Kromkamp.

Verder zal een tijdelijke crossbaan op plan Kromkamp worden ondersteund. Ook het helpen zoeken naar een geschikte locatie, liefst op Sinderen, van het biljarten zal waar nodig aandacht krijgen.

Tenslotte zal op 27 december weer een winterwandeling worden georganiseerd

 

Rondvraag

Diny Klompenhouwer wil de midwinterwandeling nog eens aanbevelen. Het is een erg leuke tocht geweest.

Berd Westerveld vraagt zich af of het mogelijk is jongeren meer te betrekken. Mogelijkheden zouden kunnen zijn: het plaatsen van meer informatie op de website, actiever e-mailen, facebooken of twitteren.

Wouter Wisman vraagt hoe de aanstaande plant van de koningslinde verloopt. Zowel Sinderens Belang als de Oranje Vereniging S en O is hierbij betrokken.

Anna Kemp antwoordt namens de werkgroep groen op Sinderen. De burgemeester zal de boom planten, er komt een plaquette en de locatie is bij het begin van het nieuwe Oarntshuus-pad. SB en de OV zullen in gezamenlijk overleg de voorbereidingen bespreken.

 

Sluiting van de vergadering

Voorzitter Gerrit Huinink bedankt een ieder voor de aandacht en wijst op het programma na de pauze.

 

Dorpsvisite Burgemeester Alberse

De burgemeester Hans Alberse, wethouder John Haverdil en raadslid Gerrit Vossers worden hartelijk welkom geheten door Gerrit Huinink. Vervolgens presenteren de volgende verenigingen en vrijwilligers kort hun actuele activiteiten.

 

De Stichting Kerk- en fietspaden S&O vertelt uiteraard over haar paden, de aanleg ervan en hun toekomstplannen. Maar ook dat het gezamenlijk vieren van de successen ook belangrijk is voor het behoud van de inzet.

De toneelvereniging vertelt over wat er allemaal achter de schermen nodig is om uiteindelijk een geslaagde uitvoering op het toneel te krijgen. Hierin spelen veel enthousiaste mensen ook naast het podium een belangrijke rol.

Groen op Sinderen vertelt over hoe we Sinderen nog mooier en leuker kunnen maken. Zoals de invloed van bepaalde beplanting op de natuur en de mens. Zo wordt er ook aandacht gevraagd voor de komende wedstrijd ‘Sinderen maakt wat Smaakt’ en de pilot voor natuurlijk bermbeheer.

De Belbus is een belangrijk vervoermiddel op het platteland. Er wordt nog eens extra gewezen op een aantal praktische aspecten en voordelen van de Belbus.

 

Uiteraard zijn de burgemeester, wethouder en het raadslid niet gekomen om alleen maar te luisteren, maar ook om met de aanwezigen in gesprek te komen. Dit gaat als vanzelf. Tijdens de presentaties worden al veel vragen gesteld en beantwoord, waarbij de burgemeester ook de humor op Sinderen weer opvalt. Maar ook praat hij over serieuzere zaken als de ophanden zijnde krimp en bijvoorbeeld de toekomst van de school op Sinderen.

 

Gerrit Huinink bedankt de burgemeester, wethouder en het raadslid en overhandigt een presentje. Ook de vrijwilligers die over hun activiteiten hebben verteld, worden hartelijk bedankt. Tenslotte worden alle bezoekers bedankt voor hun komst en een wel thuis gewenst, maar ook uitgenodigd om nog even te blijven napraten.

 


 

 

Jaarverslag 2013

 

Inleiding.

Met genoegen informeert het bestuur u middels dit verslag over haar activiteiten van het afgelopen jaar. Dit verslag wordt u op schrift aangeboden gelijktijdig met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 05 maart 2014. Wij hopen u te mogen begroeten op genoemde vergadering, zodat we elkaar wederzijds kunnen informeren over zaken die op Sinderen spelen. Graag ontvangen wij input vanuit de inwoners.

 

Plan Kromkamp.

In 2013 zijn er weer de nodige vorderingen gemaakt in de totstandkoming van plan Kromkamp. Allereerst zijn de voorbereidende werkzaamheden verder uitgevoerd. De grondwatersanering is gestart en de bodemsanering wordt op een tweetal plekken aangevuld.

Op 12 september is er een informatie avond geweest. Deze is namens de gemeente mede door Sinderens Belang georganiseerd. Op de avond zijn de meest recente plannen gepresenteerd en is de nodige achtergrondinformatie over de planning, de financiering, de onvermijdelijke overlast en de uitvoering gegeven. Ook konden potentiele kopers in gesprek met de gemeente over de kavels en kavelprijzen en met een bouwbedrijf over mogelijke woningen.

Na de informatie avond is een begin gemaakt met de fysieke uitvoering van de plannen.

Ook heeft Sinderens Belang overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder. Door de ontwikkelingen op de nationale huizenmarkt lijken de kavelprijzen aan de hoge kant. De gemeente kan hier nog geen algemene prijsverlaging toepassen. Geïnteresseerden voor een woning op plan Kromkamp, wordt aangeraden met de gemeente in overleg te gaan over de verschillende financieringsmogelijkheden en onderhandelingsruimte in de kavelprijzen.

 

Verkeer

Eén van de thema’s uit het dorpsplan is de verkeersproblematiek op en rond Sinderen. De werkgroep verkeer heeft zich ook dit jaar vooral gericht op het verkeer in de kern. Zo is het overleg met verschillende partijen, waaronder de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Aalten, de politie en Veilig Verkeer Nederland dit jaar voortgezet.

Op woensdag 13 februari is een delegatie van de gemeenteraad uitgenodigd op Sinderen. Op de agenda stonden onder andere een geslotenverklaring vrachtverkeer, 60 km zones, schoolzone en herinrichting van de kom in Sinderen (Sinderenseweg). Ook was buiten in de kom een demonstratie van de problematiek, verduidelijkt door een tractor en vrachtwagen rond de knelpunten te laten rijden.

Op maandag 15 april is in het Buurtschapshuis een extra raadsbijeenkomst geweest. De werkgroep verkeer, Sinderens Belang en belangstellenden zijn op deze avond in gesprek geweest met de gemeenteraad over de verkeerproblematiek in de kom van Sinderen.

Inmiddels zijn de 60 km zones en de schoolzone gerealiseerd.

 

Groen

In 2013 heeft de werkgroep Groen op Sinderen zich weer volop bezig gehouden met het verfraaien van Sinderen en omstreken. Het collectief gekochte plantmateriaal is begin dit jaar ook daadwerkelijk geplant. De proef met het beter bermbeheer is in volle gang. De eerste twee sneden zijn inmiddels afgevoerd. Ook de herkenbaarheid van de kruising van de Sinderenseweg met de oude spoorbaan is vergroot.

Op 1 september was Groen op Sinderen aanwezig op het Oogstfeest. Hier werd behalve informatie gedeeld vooral ook geproefd. De 12 inzendingen voor ‘Sinderen maakt wat smaakt’ werden op het oogstfeest geproefd en beoordeeld.

 

Stichting Beheer Buurtschapshuis Sinderen.

Twee bestuursleden van Sinderens Belang hebben zitting in het stichtingsbestuur. Gerrie Vink en Ineke Bruil vertegenwoordigen Sinderens Belang.

 

IBAN en ANBI

Zoals wellicht bekend, gaat de wereld over op een nieuw systeem voor bankrekeningen. Omdat iedereen een nieuw IBAN (International Bank Account Number) krijgt, moest de hele financiële administratie worden aangepast. Ook werden alle leden die de contributie via automatische incasso betalen geïnformeerd over een nieuw incasso-ID en machtigingskenmerk.

Ook voldoet Sinderens Belang aan de aangescherpte eisen voor de ANBI-regeling. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. De regeling vereist mede het beschikbaar stellen van bepaalde informatie via onze website. Zo zijn op de website vanaf dit jaar ook het algemene en het financiële jaarverslag in te zien.

 

Winterwandeling

Ook hebben we voor de vierde keer de winterwandeling georganiseerd, ditmaal op vrijdag 27 december. Dit jaar hebben 6 deelnemers ondanks het tegenvallende weer van een mooie tocht genoten. De route voerde dit jaar richting Breedenbroek. Wederom danken we Adrie Wieberdink als de organisator voor de mooie tocht.

 

Algemeen.

De vereniging telt op 31 december 2013, 220 leden/donateurs. De bestuurssamenstelling op 31 december 2013 is als volgt:

 

Gerrit Huinink                               voorzitter

Eelco Baten                                  secretaris

Gerrie Hiddink                              penningmeester

Ineke Bruil                                     bestuurslid

Henk Tolkamp                              bestuurslid

Meindert Veldhorst                      bestuurslid

Dianne Vriezen                            bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord 02 april 2014:

 

De voorzitter G. Huinink                                                             De secretaris E.M. Baten