Notulen 11-11-2013

Bestuurvergadering Sinderens Belang, 11 november 2013, 20:00,

 

Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen

 

Punt 1  Opening

De voorzitter opent de vergadering

 

Punt 5  Werkgroep Verkeer

Dit punt is naar voren gehaald, Herbert is aanwezig. We bespreken de problemen met de wegomleiding bij de afsluiting  van de kern van Sinderen. Dit zijn erg kleine en onduidelijk bordjes. Niet volgens afspraak met de gemeente. Afgesproken wordt dat Gerrit een mail stuurt naar de gemeente met daarin het verzoek alles conform uit te voeren. Dus omleidingsroutes en een verbod voor vrachtwagens om in te rijden.

 

Punt 2  Notulen bestuursvergadering 15 juli 2013 en 23 september 2013

15 juli ontbreekt. 23 september: anbinummer moet vermeld worden op site per 1 januari, graag als actiepunt opnemen.

 

Punt 3  Actie en besluitenlijst

De agendapunten van Gert-Jan kunnen er af. Punt over de AED, hij wordt verplaatst, wellicht moet hierover nog iets worden doorgegeven aan de instantie waar de AED’s geregistreerd worden. Zodat ze weten dat hij er tijdelijk niet is en wat de nieuwe plek wordt. Gerrit en Eelco hebben we de wethouder gesproken over de grondprijzen. Zie agenda punt 6.

 

Punt 4  Ingekomen stukken

Geen bijzonderheden. Gerrit gaat naar het symposium ‘eigen energie voor de achterhoek’

 

Punt 5  Werkgroep Verkeer

Nog ter aanvulling. We bespreken nog de rol van de werkgroep verkeer. Er wordt niet altijd even handig gecommuniceerd richting te gemeente. We blijven het volgen. De werkgroep willen we in januari/februari weer een keer uitnodigen voor een gezamenlijk overleg.

 

Punt 6  Afvaardiging Ineke in Stichting Beheer Buurtschaphuis Sinderen

Ineke wil stoppen als afgevaardigde. Het verdere traject is vrij technisch. Ze stelt daarom voor dat Henk Tolkamp het per 1 januari 2014 overneemt. Iedereen gaat hier mee akkoord.

 

Punt 7  Incasso ledengeld

Er moet weer geincasseerd worden, daarvoor gaan een aantal brieven uit. Deze moeten de komende tijd bezorgd worden. Er worden nieuwe machtigingsformulieren uitgereikt.

 

Punt 8  Grondprijzen plan Kromkamp

Gerrit en Eelco hebben overleg gehad met de wethouder. Het politieke besluit over de prijzen ligt vast. Dit blijft ongewijzigd. Wel is er maatwerk mogelijk met individuele gegadigden. Ook zal de gemeente de prijzen niet meer op de website vermelden, zodat dit in ieder geval niet afschrikt.

Wellicht kan Sinderens Belang nog weer op een ludieke manier de aandacht vestigen op de kavels. Bijvoorbeeld in de krant. Er worden verschillende ideeen geopperd. Gerrit zal op de site van de Oranjevereniging in ieder geval een stukje plaatsen.

 

Punt 9  Ledenmutaties

 

 

 

Punt 10  Rondvraag

Henk vraagt of er voor de klok niet een systeem kan worden aangekocht, waardoor deze automatisch op tijd kan worden gezet. Besloten wordt dat Henk hierover offerte opvraagt.

 

Punt 11  Sluiting

Volgende vergadering: Gert Jan wil nog een keer langskomen. Datumvoorstel is maandag 9 december, 20.00 uur.

 

 

Actie en besluitenlijst
Actie Datum Wie Stand van zaken
Gert Jan uitnodigen 11-11-2013 Eelco  
anbinummer moet vermeld worden op site per 1 januari 11-11-2013 Meindert  
Verplaatsen AED, meedelen aan instanties die op de hoogte moeten zijn 11-11-2013 Eelco  
Werkgroep Verkeer uitnodigen januari/februari 2014 11-11-2013 Eelco  
Stukje plaatsen op site oranjevereniging over woningbouw Kromkamp 11-11-2013 Gerrit  
Offerte opvragen voor automatisering klok 11-11-2013 Henk  
Mail sturen naar de gemeente over bebording afsluiting Sinderen kom. Graag uitvoeren conform afspraken 11-11-2013 Gerrit