Notulen 12 mei 2014

Bestuursvergadering Sinderens Belang 12 mei 2014

 

Aanwezig: Gerrit Huinink, Eelco Baten, Meindert Veldhorst, Henk Tolkamp, Gerrie Vink

Afwezig: Ineke Bruil

 

1. opening

De voorzitter opent de vergadering.

 

2. bezoek Gert jan Schieven van de gemeente Oude IJsselstreek

Inge Waarlo (gebiedsmakelaar gemeente) is ook aanwezig

Gert Jan: geeft een toelichting op:

  • Plan Kromkamp

Er is eventueel sprake van een terras aan de Sinderenseweg. Mark wil dit wel, maar moet dan wel zo bestemd worden. Inge overlegt hierover met Mark en het stichtingsbestuur. Ook over de plek. Verder wil Mark ook graag het buurtschapshuis uitbreiden.

  • Komplan

We geven aan dat er in de jaarvergadering wel veel vragen waren over de plannen bebouwde kom. We zouden graag willen dat de gemeente een informatieavond houdt.

Werkgroep verkeer en rol van de werkgroep en SB bij overleg met de gemeente.

We spreken af dat de aanwonenden en de werkgroep worden uitgenodigd voor een informatieavond. Wij informeren de werkgroep verkeer over deze afspraak en geven door wanneer zij op de hoogte zijn. De planning voor het hele plan wordt door Inge naar ons gestuurd.

 

Het convenantenoverleg plannen we met nieuwe college.

 

3. notulen bestuursvergadering 14 maart 2014

Geen opmerkingen

 

4. actie- en besluitenlijst

E-mailadressen moeten nog gecheckt worden door Eelco. De klok is geïnstalleerd.

 

5. ingekomen stukken

Er zijn weer een aantal verzoeken van instanties (bibliotheek, wijkverpleegster) die langs willen komen, We spreken af dat we in principe niet meewerken aan dit soort verzoeken. Eelco gaat beide instanties vragen om de precieze redenen van hun verzoek.

 

6. financiën

Geen bijzonderheden.

 

7. werkgroep verkeer

Discussie over hoe we met de werkgroep verkeer duidelijke afspraken kunnen maken over samenwerking. De communicatie kan beter. Het moet wel duidelijk zijn dat de werkgroep een vertegenwoordiging is van Sinderens Belang. En wat dit concreet betekent. Gerrit en Eelco gaan dit tijdens de volgende vergadering van de werkgroep Verkeer met hen bespreken.

 

8. data prikken

13 of 27 juni kraamschudden en uit eten. We spreken om 19.30 uur af bij Meindert. Daarna naar de Brusse. Eelco reserveert de Brusse en geeft datum aan.

 

9. ledenmutaties

Geen bijzonderheden

 

10. rondvraag

Volgende bestuursvergadering is op 23 juni 20.00 uur (als Ineke dan ook kan).

Hoe zit het nu met de stickers van 60 km. Gerrit informeert ernaar bij werkgroep verkeer.

Hoe gaat het nu verder met de brief van de gemeente, waarin zij ons om een keus vragen over het vrachtwagenverbod? Wat willen we hiermee. Agenderen voor de volgende vergadering.

 

11. sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Actie en besluitenlijst
Actie Datum Wie Stand van zaken
Agenderen onderwerp vrachtwagenverbod 12-05-2014 Eelco  
Werkgroep verkeer informeren over verdere aanpak herinrichting bebouwde kom. 12-05-2014 Gerrit en Eelco  
Reserveren de Bruss 12-05-2014 Eelco  
Emailadressen op juistheid testen 12-05-2014 Eelco