Statuten

VERENIGING VOOR HET SINDERENS BELANG TE SINDEREN.

Art.1 Het doel van de vereniging voor het Sinderens Belang bestaat uit het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van haar leden en niet-leden binnen haar werkgebied. De vereniging functioneert naar vermogen representatief en democratisch.

Art.2 Het werkgebied van de vereniging beslaat een gedeelte van de Gem. Wisch., een gedeelte van de Gem. Gendringen, een gedeelte van de Gem. Dinxperlo en een gedeelte van de Gem. Aalten. Het werkgebied is op BIJLAGE I aangegeven.

Art.3 Leden van de vereniging zijn zij, die jaarlijks de vastgestelde contributie betalen en bij het begin van het verenigingsjaar als lid in het ledenregister staan ingeschreven.

Art.4 Het lidmaatschap vervalt door:

– Bedanken.

-Opzegging door het bestuur.

Art.5 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Art.6 Minstens één keer per jaar, zo mogelijk in de maand januari, wordt een openbare Algemene Leden Vergadering (ALV) belegd. Eveneens wordt een ledenvergadering belegd wanneer het dagelijks bestuur dit nodig acht, bv. wanneer belangrijke beleidsaspecten aan de orde zijn of wanneer tenminste 10 leden dit wensen. Alle ledenvergaderingen worden door het bestuur uitgeschreven en de agenda moet minstens zeven dagen voor de datum waarop een ledenvergadering wordt gehouden, bij de leden bekend zijn.

Art.7 De leden hebben het recht voorstellen in te dienen, om op de ALV te worden behandeld. Deze voorstellen moeten een maand van te voren bij het bestuur bekend zijn.

Art.8 Op de openbare ALV legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en geeft hoofdlijnen voor het toekomstig beleid aan. De secretaris doet verslag van de activiteiten van afgelopen jaar. De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. Tevens wordt er een bestuursverkiezing gehouden. Tijdens de ALV wordt door het bestuur een kascommissie benoemd, bestaande uit twee personen. De kascommissie is belast met het nazien van de boeken over het lopende verenigingsjaar. De kascommissie brengt op de ALV van het volgend jaar verslag uit.

Art.9 Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur gesteld, doch is niet bindend.

Kandidaatstelling door leden is mogelijk door het schriftelijk indienen van namen van kandidaten vóór aanvang van de ALV.

Art.10 Het bestuur bestaat uit vijf tot negen leden en deze worden door de leden op de ALV gekozen. De (kandidaat)leden zijn zoveel mogelijk representatief voor de bevolking.

Art.11 De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar, maar zij zijn terstond één keer herkiesbaar voor drie jaar. Er treden jaarlijks maximaal twee bestuursleden af. De voorzitter en de secretaris zijn niet gelijk aftredend. Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen.

Art.12 Tenzij de meerderheid van de ALV anders beslist, wordt over personen schriftelijk gestemd en over zaken mondeling.

Art.13 Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Art.14 Wanneer in het werkgebied van de vereniging een gemeenteraadslid woonachtig is, zal deze gevraagd worden als adviserend lid op te treden. Is in het werkgebied geen gemeenteraadslid woonachtig, dan zal een gemeenteraadslid buiten het werkgebied gevraagd worden.

Art.15 De taakverdeling van het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit:

Funktie

Taak

Voorzitter

-Leiding bestuur. -Bevoegd tot delegeren. -Contactpersoon naar alle officiële instanties. -In overleg vaststellen van de agenda van de

vergaderingen.

1e secretaris

-Extern secretariaat. -Postadres. -Public Relations -Contactorgaan.

2e secretaris

-Intern secretariaat.

-Vergaderschema.

-Rooster van aftreden.

-Reserveren Buurtschapshuis.

-Bezoekrooster vergaderingen, recepties, e.d.

Penningmeester

-Beheer kas.

-Ledenadministratie.

-Innen ledengeld. (in de laatste drie maanden van het jaar)

-Organisatie fietstocht.

Algemeen adjunct

-Vervangt bovenstaande functionarissen bij hun afwezigheid

Art.16 In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Art.17 Deze statuten treden in werking op 1 maart 1966.

Art.18 Veranderingen of aanvullingen in deze statuten moeten door de ALV met tenminste 2/3 meerderheid van de aanwezige leden worden aangenomen of anders tijdens een volgende ledenvergadering binnen veertien dagen te houden met meerderheid van stemmen.

Art.19 Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 28 februari 1966 in het Buurtschapshuis te Sinderen.

Door de ledenvergadering gewijzigd:

– 1 maart 1975: art.2 en art.10. (van de oude statuten)

– 21 februari 1995: algehele herziening.