Verslag 24-02-2014

Bestuurvergadering Sinderens Belang

24 februari 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Meindert Veldhorst, Dianne Vriezen

 

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering

 

 1. Bezoek Gert Jan Schieven

We bespreken een aantal punten:

 • Voortgang Plan Kromkamp

Stilgelegd door de provincie door een probleem met het drinkwater. De Vertraging duurt in ieder geval waarschijnlijk tot eind maart. Het bestemmingsplan is bijna gereed, het voorontwerp komt naar ons toe. Dit wordt verder meegenomen in bestemmingsplan bebouwde kom sinderen.

 • Reconstructie Sinderenseweg.

Basisvoorstellen van SB/werkgroep zijn door de gemeente in een houtkoolschets verwerkt. De gemeente doet samen met werkgroep verkeer de verdere uitwerking. De uitvoering wordt waarschijnlijk najaar.

 

 1. Notulen bestuursvergadering 14 januari 2014

Paul Hartog komt toch niet een toelichting geven over AED op de jaarvergadering. Verder geen opmerkingen.

 

 1. Actie- en besluitenlijst

Gerrit gaat naar de vergadering van de Oranjevereniging en vraagt dan meteen of zij mee willen werken met het plaatsen van een stuk over Kromkamp op hun site. Info over de klok volgt nog.

 

 1. Ingekomen stukken

Diverse ingekomen stukken ter informatie. Email: er is een verzoek binnen gekomen voor het plaatsen van een link met reclame op de website van Sinderens Belang. Werken we niet aan mee.

 

 1. Financiën

Bespreking van het verslag. Er zijn geen bijzonderheden

 

 1. Activiteiten 2014 en jaarvergadering

De definitieve datum voor de jaarvergadering is 2 april 2014. We willen in de vergadering voorstellen de midwinterwandeling af te schaffen. Gerrie bespreekt dit ook alvast met Adrie Wieberdink. Aftredend en herkiesbaar zijn Ineke en Eelco. Zij geven beiden aan dat ze nog een termijn door willen gaan. Activiteit in 2014 is ieder geval het convenantenoverleg.

 

 1. Brief Verkeer

De zin over de inrichting van de 60-kmzone op de Sinderenseweg buiten de bebouwde kom graag weglaten. Die zin schept verwarring. In een aparte brief of mail even informeren naar de stand van zaken voor de Sinderenseweg buiten de bebouwde kom. De brief over de vrachtwagens en de maatregelen binnen de kom kan verzonden worden. Verzoek deze ook op de website te zetten.

 

 1. Ledenmutaties

De sjabloon moet aangepast worden.

 

 1. Rondvraag

 De datum voor de volgende bestuursvergadering is 14 april 2014.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

 

Actie en besluitenlijst
Actie Datum Wie Stand van zaken
Stukje plaatsen op site oranjevereniging over woningbouw Kromkamp 11-11-2013 Gerrit Moet nog gebeuren
Afwachten offerte opvragen voor automatisering klok 11-11-2013 Henk Info volgt
Brief sturen naar de gemeente over bebording afsluiting Sinderen kom. Graag uitvoeren conform afspraken 20-01-2014 Ineke Brief wordt zsm verzonden