Verslag 30 november

Bestuursvergadering Sinderens Belang 30 november 2015

 

Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Gerrie Vink

Afwezig: Henk Aalbers, Meindert Veldhorst, Dianne Vrieze

 

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

 

 1. Notulen bestuursvergadering 12 oktober 2015

De namen voor de te vragen potentiele bestuursleden bij punt 7 ontbreken. Dit zijn de heer Sevink en één van de dames Stavas.

In de actielijst staat een actie voor Ineke voor het bestellen van 60 km stickers. Dit moest zijn het ontvangen van stickers bij Eelco.

 

 1. Actie- en besluitenlijst

Potentiele leden zijn benaderd door Gerrit. Jan Stavas doet het niet. Monique wil wel, maar moet nog toestemming van haar werk vragen en krijgen.

Overige acties zijn, voor zover van toepassing, afgerond. De eerste serie brieven voor betaling zijn rondgebracht, wellicht volgt later een tweede ronde.

 

 1. Ingekomen stukken

Er is een vraag van Hans Grimbergen binnengekomen over het plaatsen van de maandelijkse verhalen van Inge Waarlo op de website. Besloten wordt de knop Kunstwerk onder de knop Geschiedenis te plaatsen. Op de vrijgekomen plek kan dan een knop Gemeente komen, waaronder dan weer het verhaal van Inge geplaatst kan worden

Naar aanleiding van het verhaal van het ondernemersplatform over het gezamenlijk aanspreken van de gemeente. Voor een vergadering over een te vormen adviesorgaan zegt het platform compleet te zijn. Wij wachten af wat hier uit komt.

Vragenlijst EC over snelheid internet zal worden doorgestuurd. (verzoek VKK)

E-mail Martijn Wesseling, projectleider online hulp wil uitleg geven bij SB. Voorstellen richting hem om dit op de jaarvergadering te doen.

Van de gemeente is weer een bijdrage aan de kerstboom toegezegd.

 

 1. Financiën

De brieven van het jaargeld zijn rondgebracht, de opdrachten tot automatische incasso’s verstuurd. Betaling zal begin december worden gecontroleerd.

Er is een rekening binnen van Berd Westerveld voor de spoorpaaltjes. Deze lijkt wat onduidelijk, Gerrie wil met Berd contact opnemen.

 

 1. Nieuwe bestuursleden/Jaarvergadering

Als namen voor nieuwe bestuursleden worden Henk Hengeveld en Arjan Heijink genoemd. Henk heeft voorkeur wegens leeftijdsverdeling bestuur en locatie. Afwezige bestuursleden wordt via mail gevraagd of er bezwaren zijn tegen één van beide personen.

Voor de jaarvergadering zal via datumprikker een datumvoorstel worden gedaan richting bestuur. De jaarvergadering zal weer op een woensdag zijn.

Als ideeën voor na de pauze zijn nu een toelichting door Martijn Wesseling (zie ingekomen stukken) en een bijenhouder uit Varsseveld.

 

 1. Verkeer

Er is e-mail contact met de gemeente geweest over status vrachtwagen verbod en belijning Kapelweg/Den Dam. Het vrachtwagenverbod is formeel niet meer geldig aangezien het een tijdelijke geslotenverklaring was. Evaluatie van het verbod zal gekoppeld worden aan reconstructie kern. Er worden nu al verkeersgegevens verzameld, zie de geplaatste detectielinten. Markering op Kapelweg en Den Dam is her en der verduidelijkt, alhoewel de markering er niet ophoort ivm status weg (erftoegangsweg).

De verkeersgroep moet nog opgestart worden.

Ineke heeft op persoonlijke titel navraag gedaan naar de herplant van bomen en groen langs de Sinderenseweg. Ze zal hierover contact opnemen met de bestaande werkgroep ‘Herplant Sinderenseweg’

 

 1. Lopende projecten

Boerderijnamen heeft inmiddels ongeveer 50 aanmeldingen. Joop Lammers zoekt naar aanvullende sponsoring, er komt misschien een route langs de boerderijen en een QR code waarmee naar extra informatie en zoveel mogelijk geschiedkundige verhalen wordt verwezen.

De kerstboom wordt op 12 december gezet. Gerrit wil een boom aanschaffen en het optuigen organiseren.

 

 1. Ledenmutaties

Twee nieuwe leden hebben zich via de boerderijnamen per e-mail aangemeld. Die zijn ‘W.J. van het Loor aan Laarweg 4’ en ‘Appie en Anneke Fokkink van de Scholte’. Gerrit is gevraagd een dorpsplan en machtiging langs te brengen.

 

 1. Rondvraag

Volgende vergadering is op 11 januari als de afwezige leden ook kunnen. Uitwijkdatum is 18 januari.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Actie en besluitenlijst
Actie Wie
Hans Grimbergen antwoorden Eelco
Vragenlijst EC doormailen Eelco
Martijn Besseling antwoorden en uitnodigen voor jaarvergadering Eelco
Controle jaargeld inning Gerrie
Rekening spoorpaaltjes navragen bij Berd Westerveld Gerrie
Goedkeur potentiele bestuursleden vragen aan afwezige leden Eelco
Datum jaarvergadering via datumprikker vastleggen Eelco
Bijenhouder Varsseveld polsen voor jaarvergadering Gerrie
Verkeersgroep opstarten Eelco
Contact met werkgroep ‘herplant Sinderenseweg’ Ineke
Optuigen kerstboom organiseren Gerrit
De nieuwe leden voorzien van dorpsplan en machtiging Gerrit
Dorpsplan en machtigingsformulieren bij Gerrit in bus Eelco